Насловна

ООУ ”Сандо Масев” Струмица се наоѓа во централното градско подрачје на ул.”Моша Пијаде” бр.6. Неговата местоположба овозможува брз и лесен пристап до сите поважни културни институции, воспитно-образовни установи и други организации со кои соработува училиштето. Училиштето се наоѓа на стотина метри од градскиот плоштад, а во негово опкружување има Културни установи ( Дом на АРМ , НЦУК Антон Панов, МБ Благој Мучето, Музеј и др) , Образовни установи ( Основни училишта-1,Средно училиште-1), Невладини организации, Спортски клубови ( Фудбалски, кошаркарски, ракометен, одбојкарски, карате клубови и др.),Медиуми(Локални радио и ТВ станици-), Градскиот парк, повеќе ресторани, хотели и.т.н.

Општи податоци за училиштето
Име на училиштето
ООУ ,,Сандо Масев ,,
адреса, општина, место
Ул.Моша Пијаде бр. 6- Струмица
телефон
034 32 55 32
фах
034 32 55 32
е-маил
sandomasev@yahoo.com
основано од
Комитет за општествени дејности-Собрание на општина Струмица
Верификација- број на актот
11-2555/1
Година на верификација
1986
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Година на изградба
1962
Тип на градба
тврда
Површена на објектот
2.336,66 м/2
Површина на училшниот двор
3,725 м/2
Површина на спортски терени и игралишта
1,960 м/2
Училиштето работи во смена
Две смени
Начин на загревање на училиштето
На гас
Број на одделенија
1-9одд
Број на паралелки
37
Број на смени
две

Име на училиштето
ООУ ,,Сандо Масев ,,
адреса, општина, место
с.Баница
телефон
078 347 334
фах
/
е-маил
/
основано од
Комитет за општествени дејности-Собрание на општина Струмица
Верификација- број на актот
11-2555/1
Година на верификација
1986
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Година на изградба
1995
Тип на градба
тврда
Површена на објектот
365,14 м/2
Површина на училшниот двор
74 м/2
Површина на спортски терени и игралишта
800 м/2
Училиштето работи во смена
Во две смени
Начин на загревање на училиштето
На дрва
Број на одделенија
1-9 одделение
Број на паралелки
11
Број на смени
две

Име на училиштето
ООУ ,,Сандо Масев ,,
адреса, општина, место
с.Добрејци
телефон
078 347 336
фах
/
е-маил
/
основано од
МОН
Верификација- број на актот
11-2555/1
Година на верификација
2005
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Година на изградба
1963
Тип на градба
тврда
Површена на објектот
200 м/2
Површина на училшниот двор
300 м/2
Површина на спортски терени и игралишта
800 м/2
Училиштето работи во смена
Во две смени
Начин на загревање на училиштето
на дрва
Број на одделенија
1-5одд
Број на паралелки
5
Број на смени
две

Име на училиштето
ООУ ,,Сандо Масев ,,
адреса, општина, место
с.Водоча
телефон
078 347 335
фах
/
е-маил
/
основано од
Комитет за општествени дејности-Собрание на општина Струмица
Верификација- број на актот
11-2555/1
Година на верификација
1986
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Година на изградба
1964
Тип на градба
тврда
Површина на објектот
200 м/2
Површина на училшниот двор
65 м/2
Површина на спортски терени и игралишта
/
Училиштето работи во смена
една
Начин на загревање на училиштето
дрва
Број на одделенија
1-5одделение
Број на паралелки
2- комбинирани
Број на смени
една

Име на училиштето
ООУ ,,Сандо Масев ,,
адреса, општина, место
Ул. ,,Брака Миладинови бб. Струмица
телефон
/
фах
/
е-маил
/
основано од
МОН
Верификација- број на актот
10-2042/2
Година на верификација
2007
Јазик на кој се изведува наставата
македонски
Година на изградба
1975
Тип на градба
тврда
Површина на објектот
120м/2
Површина на училшниот двор
700м/2
Површина на спортски терени и игралишта
/
Училиштето работи во смена
една
Начин на загревање на училиштето
на гас
Број на одделенија
1-9 одделение
Број на паралелки
3 ( комбинирани. паралелки на ученици со посебни потреби - Аутизам )
Број на смени
една

Просторни услови за работа на училиштето
Вкупен број на училишни згради
5
Број на подрачни училишта
4
Бруто површина
9.454 м/2
Нето површина
3.229 м/2
Број на спортски терени
5
Број на катови
5
Број на училници
40
Број на помошни простории
14
Училишна библиотека
1
Начин на загревање на училиштето
На гас и на дрва